Jedsted Grandelaug

Formålet er at vedligeholde Grandelaugets naturområde ”Klinkebakkerne” Jedsted Torv og grusvejene som hører under Jedsted Grandelaug.
Endvidere ved arrangementer og aktiviteter at bevare og fremme sammenholdet for Jedsteds borgere.

Som medlemmer kan optages grundejere bosiddende i Jedsted. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet anvendes til:

  • Vedligehold og forskønnelse af fællesarealer i Jedsted.
  • Skabe sammenhold ved at afholde fælles arrangementer for børn og voksne bosiddende i Jedsted.
  • Støtte almennyttige formål i Jedsted F.eks ved at indsamle ”skrald” fra byens veje én gang om året

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, som afvikles hvert år i februar måned, med mindst 2 ugers varsel. Generalforsamlingen varsles ved opslag i Kongeådal Brugs  og eller ved husstandsomdelt indbydelse.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Et medlem på lige år og 2 medlemmer på ulige år. Suppleanter vælges for et år af gangen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen 2016

Formand:
Ivan Binger; Jedsted Klostervej 30; tlf  20150397; mail: binger@bbsyd.dk
Næstformand :
Flemming Nielsen; Jedsted Klostervej  15; tlf . 21360686; mail: fn@the-nielsens.dk
Kasserer:
Claus Lehman Christensen; Jedsted Klostervej  73; tlf   26357286; mail: clausleh84@gmail.com